Menu
Obec Dřínov
Obec Dřínov okr. Mělník

Historický vývoj

Od roku 1998 začalo zastupitelstvo obce řešit odvádění a čištění splaškových vod z důvodu stále se zhoršujícího životního prostředí.

Stav likvidace odpadních vod v obci byl velmi neutěšený. Průzkumem provedeným zastupitelstvem obce v roce 2012 byl zjištěn počet domácností, které zajišťují likvidaci splaškových vod odvozem oprávněnou osobou na čistírnu odpadních vod. Jednalo se o cca jednu desetinu domácností. Celkem 5 domácností bylo vybaveno domácí čistírnou vod. Většina domácností byla napojena na trativody nebo vypouští splaškové vody do vodotečí, které zaúsťují do Dřínovského rybníka.

Zpracované projektové dokumentace a další podklady shromážděné zastupitelstvem obce Dřínov v letech 1998 až 2013:

1.Generel odkanalizování obce Dřínov

Projektant: ARCHIKA, Architektonické a inženýrské studio,

Pod Karlovem 8, 120 00 Praha 2 – Vinohrady,

vedoucí projektant Ing. Jiří Sovina

Objednatel: Obec Dřínov, okres Mělník, Obecní úřad Dřínov,

277 45 pošta Úžice

Datum zpracování: srpen 1999

Hlavní zásady řešení:

Území obce bylo z hlediska koncepce odkanalizování řešeno jako jeden celek, tj. stávající část obce včetně nových rozvojových ploch. Návrh odkanalizování vychází z technických možností a z výpočtu odtokových množství odpadních vod. Návrh kanalizace je ovlivněn polohou a konfigurací lokality a napojením na navrhovanou čistírnu odpadních vod. Trasování kanalizace je voleno převážně po stávajících nebo navrhovaných komunikacích. Spádové poměry v území jsou poměrně příznivé. Obec se nachází na úbočí vrchu Dřínov, který má vrchol na kótě 246,7 m n. m. Zastavěné území je členité a spadá do dvou přirozených povodí místních vodotečí.

Vzhledem k členitému území je nezbytné v jihovýchodním cípu obce navrhnout tlakovou kanalizaci uspořádanou podle ČSN 756101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“. Akumulační a čerpací jímky budou zřízeny pro jednotlivé domy nebo pro jejich skupiny. Jednotlivé větve tlakové kanalizace budou zaústěny do kanalizace gravitační v revizních šachtách.

Při práci na generelu odkanalizování bylo podrobně zvažováno umístění čistírny odpadních vod, volba kanalizačního systému a posuzovány klady a zápory jednotlivých kanalizačních soustav. Vzhledem k tomu, že recipientem pro odvádění jak dešťových tak vyčištěných splaškových vod je Dřínovský odpad, jehož pramenní oblastí je k.ú. Dřínov, je nutno provést návrh tak, aby nebyly negativně ovlivněny nižší úseky toku, a to jak z hlediska maximálních i minimálních průtoků, tak z hlediska čistoty vody. Na základě vyhodnocení vhodnosti systémů kanalizace, s ohledem na typ stávající a plánované zástavby v obci, uvažované v územní studii, je v generelu odkanalizování navrženo vybudování pouze splaškové oddílné kanalizační soustavy, která je zakončena lokální čistírnou odpadních vod.

2.Dřínov – likvidace odpadních vod systémem TOP-PRESS

Projektant: Ing. J. Topol, Čistírny odpadních vod

Církvice 225, 285 33 Církvice

Investor: Obec Dřínov

Dřínov 38, 277 45 Úžice

Datum zpracování: listopad 1999

Základní údaje:

Úkolem studie je posoudit realizovatelnost a investiční náklady na odkanalizování obce Dřínov, okres Mělník. V současné době je zpracována dle informace zadavatele studie dokumentace na splaškovou kanalizaci v obci (bližší informace nejsou od zadavatele k dispozici). Pro možnost srovnání a volby nejvýhodnějšího kanalizačního systému pro obec tato studie řeší odkanalizování obce systémem TOP-PRESS. Další varianty řešení zadavatel nepožaduje.

Popis odkanalizování obce systémem TOP-PRESS:

Systém je podobný tlakové kanalizaci, ale liší se v tom, že místo ČS surových odpadních vod je u každé nemovitosti umístěna malá domovní ČOV se zásobníkem vyčištěné odpadní vody a vysokotlakým čerpadlem, které předčištěnou vodu dopravuje tlakovou domovní přípojkou do tlakového sběrného potrubí na ulici. Odpadá potom centrální ČOV.

Předčištěné odpadní vody u obce Dřínov budou zaústěny přes vodoměrnou
a kontrolní šachtu do recipientu. Z hlediska členitosti terénu je horní část obce v mírném spádu k okresní silnici p.p. 679/1, dolní část obce má mírný spád od dělící komunikace směrem k otevřenému melioračnímu  příkopu. Studie zvažuje dvě varianty využití přirozených recipientů. První varianta řeší odvedení předčištěných odpadních vod sběrným potrubím přes vodoměrnou a kontrolní šachtu do obecního rybníka, který není průtočný. Druhá varianta řešení odvádí předčištěné odpadní vody do otevřeného melioračního příkopu (strouhy) ústící do Újezdeckého potoka, který ústí do Labe.

3.Čistírna odpadních vod pro 620 EO

Projektant: Ing. Ivan Fiala – PROJEKTY
Lečkova 1521, 149 00 Praha 4

IČO 10171568           

Investor: Obec Dřínov
Dřínov 38, 277 45 Úžice

IČO 00236802

Datum zpracování: listopad 2004

Účel stavby

Investor zřizuje tlakový systém stokové sítě. Likvidace splaškových vod bude prováděna v nové čistírně odpadních vod 620 EO. Než bude realizována stoková síť, bude čistírna zásobována fekálními vozy, které budou svážet splašky z žump do čerpací jímky, odkud budou čerpány na ČOV.

Popis technického řešení čistírny odpadních vod

Navržená čistírna odpadních vod se skládá z následujících stavebních objektů:

  • stavební část - železobetonová nádrž, budova, elektroinstalace
  • příjezdová komunikace a zpevněné asfaltové plochy oplocení
  • přípojka NN a napojení na elektrizační soustavu, ohřev TUV je řešen solárním systémem
  • propojovací potrubí na kanalizaci a výústní objekt z ČOV
  • strojní část technologie
  • elektro část technologie

Technologie čistírny odpadních vod je navržena tak, aby zajistila čištění odpadních vod v množství a kvalitě odpovídající 620 ekvivalentních obyvatel. Odpadní voda
z čističky odpadních vod, tj. z její výústní části, bude následně přečerpána do vodní nádrže do stupně III. čištění (biologické dočištění ve vodní ploše), která bude umístěna na východním okraji obce s tím, že na vyústění z této nádrže do recipientu budou dodrženy imisní standardy stanovené Nařízením vlády č. 61/2003 Sb.

Z technologického hlediska v rámci činnosti čističky odpadních vod je zvolena technologie systému D - N, která kromě spolehlivého dosažení kvality
v parametrech organického znečištění na odtoku z čističky odpadních vod umožní
i zvýšené odstranění dusíkatých látek z odpadních vod.

4. Dřínov tlaková kanalizace

Projektant: Ing. Ivan Fiala – PROJEKTY
Lečkova 1521, 149 00 Praha 4

IČO 10171568           

Investor Obec Dřínov
Dřínov 38, 277 45 Úžice

IČO 00236802

Datum zpracování: prosinec 2005

Účel stavby

Předmětem projektu je řešení odvedení splaškových vod z nemovitostí tlakovou stokovou sítí. Součástí stavby jsou veřejné části podružných výtlaků. Likvidaci odpadních vod řeší samostatný projekt pro stavební povolení Dřínov – ČOV 620 EO, zpracovaný též firmou Ing. I. Fiala – Projekty

Popis systému tlakové kanalizace

Podstatou tlakové kanalizace je svedení odpadních vod z domácností gravitací přímo do čerpacích jímek, ze kterých jsou tlakovým potrubím (DN 40 – 110 mm) dopravovány na ČOV, V jímkách jsou osazena pomocná čerpadla s drtiči (čerpací stanice), která jsou automaticky zapínána při naplnění jímky.

Každá nemovitost má vlastní čerpací jímku, která je umístěna na pozemku vlastníka nemovitosti. K čerpadlu je přivedena přípojka elektrické energie, v blízkosti jímky je umístěn rozvaděč na ovládání čerpadla.

5. Stanovisko projektanta a provozovatele k tlakové kanalizaci v obci Dřínov

Zpracovatel: F+F Voda s.r.o.
Na Kodymce 972/3, 160 00 Praha 6

Objednatel: Obec Dřínov
Dřínov 38, 277 45 Úžice

IČO 00236802

Datum zpracování: duben 2007, srpen 2007

Stanovisko shrnuje výhody a nevýhody tlakové nebo gravitační kanalizace.

„Závěr:

Tlaková kanalizace je jistě investičně levnější než gravitační kanalizace a proto ji lze chápat u nových akcí spojených s výstavbou nových RD, kde investor lokalitu zasíťuje inž. sítěmi. Pak prodá parcely a nestará se, jak si budoucí majitel bude platit čerpadlo pro připojení do tlakové sítě a jak si bude řešit provozní údržbu na čerpadlech.

Naprosto nepochopitelná je však volba tlaková kanalizace u obcí se stávající zástavbou. Majitelé nemovitostí se pak stávají „rukojmím“ chybného rozhodnutí svých zastupitelů. Nedovedu si představit jak 60ti letá stařenka bude řešit ucpání „svojí“ čerpací stanice event. její nové vystrojení po 10ti letech za 50 tis. Kč.“

6. Posudek akce Dřínov – odkanalizování obce

Zpracovatel: Ing. Terezita Čermáková, autorizovaný projektant

vodohospodářských staveb

Objednatel: Obec Dřínov
Dřínov 38, 277 45 Úžice

IČO 00236802

Datum zpracování: únor 2008

„Doporučení:

Většinu obce je možno odkanalizovat gravitačně, tj. spádovou kanalizací, a není důvod budovat provozně náročnou kanalizaci tlakovou, která je vhodná v rovinatých územích. Posuzuji alternativu kanalizace pouze z technické stránky, nikoliv ekonomické. Rozpočty jsou obsaženy v projektech.

Dle zkušeností je gravitační kanalizace cca dvojnásobek nákladů kanalizace tlakové. Pokud uvažuji do nákladů i domovní čerpací stanice včetně čerpadel, dostává se tlaková kanalizace investičně na stejnou částku gravitační. Provozně je gravitační kanalizace bezúdržbová.

Jako projektant s přihlédnutím k provozním zkušenostem doporučuji kanalizace gravitační.“

7. Dřínov splašková kanalizace

Projektant: Ing. Marie Večeřová, Jana Opluštilová,

Středočeské vodárny, a.s.
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Investor Obec Dřínov
Dřínov 38, 277 45 Úžice

IČO 00236802

Datum zpracování: květen 2008

Účel stavby

Účelem stavby je odvedení splaškových vod z celé obce Dřínov na nově navrženou čistírnu odpadních vod.

Popis technického řešení kanalizace

Navržená kanalizace pro obec Dřínov je vedena v částečně zpevněných anebo
v asfaltových komunikacích. Kanalizace je rozdělena do čtyř větví A, B, C, D, které jsou z hlediska přirozených spádových poměrů vždy svedeny do nejnižšího místa, odkud budou splašky a odpadní vody svedeny do čističky odpadních vod.

V některých úsecích navržené kanalizace je nutné v rámci spojení celého kanalizačního systému do koncového bodu řadu, tj. čističky odpadních vod, využít tlakovou kanalizaci, která z přečerpávací stanice zajistí přesun odpadních vod do čističky odpadních vod.

Čerpací stanice odpadních vod je navržena jako plastová podzemní čerpací šachta, která bude v celém svém objemu z vnější strany obetonována.  Přečerpávací stanice je vyrobena PP DN 3000 mm s tím, že spodní část šachty bude uložena na podkladní beton a následně obetonována. V jímce, jejíž zakrytí bude provedeno ze železobetonové desky, budou instalována dvě kalová čerpadla s patkovými koleny se spouštěcím zařízením.

8. Kontejnerová mechanicko-biologická ČOV

Zpracovatel nabídky: ČKV Praha s.r.o., Ke Kablu 289, 100 37 Praha 10

Objednatel: Obec Dřínov
Dřínov 38, 277 45 Úžice

IČO 00236802

Datum zpracování: srpen 2012

Účel stavby

Čistírna odpadních vod slouží k čištění splaškových odpadních vod, připojených na oddílnou kanalizační soustavu. Jedná se o biologickou aktivační čistírnu s malými nároky na energii a obsluhu, které umožňují s rezervou splnit NV č. 61/2003 Sb., o čistotě vypouštěných odpadních vod.

Tento typ čistíren snáší dobře výkyvy zatížení i teplot, vyznačuje se malými rozměry a nízkými provozními náklady. Navržená technologie biologické čistírny OV spojuje dohromady veškeré stupně čištění: mechanické předčištění, biologické aktivační čištění se simultánní denitrifikací, srážení fosforu, aerobní stabilizaci a zahuštění kalu, odvodnění kalu a měření průtoků vyčištěné vody ultrazvukovou měřící sondou.

Popis technologie

Čistírna je průtoková, biologická, aktivační, s úplnou aerobní stabilizací kalu. Znečištění je odbouráváno aktivovaným kalem ve vznosu, ale i přisedlém v aktivační nádrži. Vlivem konstrukce zaplaveného bionosiče probíhá v nádrži simultánní denitrifikace. Zdrojem tlakového vzduchu pro provzdušňování a mamutová čerpadla jsou rotační dmychadla.

Odpadní voda vtéká oddílnou kanalizací přes rozdělovací objekt – lapák písku – do aktivační nádrže. V aktivační části ČOV je typová vestavba s provzdušňovacím systémem acon. Provzdušňovací elementy (jemnobublinné membrány) jsou kotveny ke dnu nádrže a je možno je vyjímat bez vyprázdnění nádrže. Přívod vzduchu pro provzdušňovací elementy je regulován kulovými kohouty na potrubí rozvodu vzduchu.

9. Kontejnerová MBR ČOV

Zpracovatel nabídky: Konsorcium SBH WATER, spol. s r.o., Pod Lipami                                                 27/2564, 130 03 Praha 3

Objednatel: Obec Dřínov
Dřínov 38, 277 45 Úžice

IČO 00236802

Datum zpracování: srpen 2012

Účel stavby

Technologie funguje automaticky absolutně nezávisle na schopnosti a kvalifikace obsluhy a její znalosti biologického čištění OV. Obsluha jen sleduje funkci strojů a zařízení, další kontrola a ovládání všech funkcí ČOV je prováděna přes internet provozovatelem. Čistící technologie snáší dobře výkyvy zatížení, vyznačuje se zjednodušenou výstavbou oproti klasickým čistírnám a nižšími provozními náklady.

Popis funkce

Odpadní voda natéká do podzemní čerpací stanice. Odtud se automaticky čerpá na mechanické předčištění spádovým sítem umístěným nad prvým kontejnerem. ČOV je tvořena nadzemním jedním nebo více ocelovými kontejnery. Separované shrabky padají do přistavené akumulační nádoby. Takto mechanicky předčištěná voda je akumulována ne vyrovnávací nádrži. Z vyrovnávací nádrže je odpadní voda rovnoměrně čerpána do aktivační nádrže. V aktivační nádrži probíhá biologické čištění. Aktivační nádrž může být rozdělena na denitrifikační a nitrifikační zónu. Směs aktivačního kalu a vyčištěné vody natéká gravitačně do membránové nádrže. Přes membrány se odtahuje vyčištěná voda. Zahuštěná aktivační směs se čerpá zpět do aktivační nádrže. Z aktivační nádrže se přebytečný kal odčerpává do kalojemu na likvidaci.

10. Modular čistírna HiPAF

Zpracovatel nabídky: WPL Limited, Kylešovská 872/45, 746 01 Opava

Objednatel: Obec Dřínov
Dřínov 38, 277 45 Úžice

Datum zpracování: prosinec 2013

Účel stavby

Kompaktní čistírna odpadních vod s jemnobublinkovým filtrem, pro uvažovaných 620 EO v podzemním provedení. Technologie čistírny je umístěna převážně pod zemí, což způsobuje minimální vizuální dopad na okolí. Oproti klasickým čistírnám odpadních vod má velmi nízké provozní náklady a jednoduchou údržbu bez nutnosti vyprazdňování nádrže při jejím provádění.

Popis technologie

Čistírna zahrnuje oddělenou primární usazovací část s unikátním systémem biologického čištění a konečnou dosazovací část pro vyšší efektivitu čistících procesů, čistírna je provedena z kompozitního sklolaminátu GRP.

Modular čistírna HiPAF sestává z několika základních částí:

Samostatná primární usazovací nádrž vybavená systémem mamutek pro zajištění přítoku do biozóny v době poklesu hladiny v primární části a s časovým přečerpáváním primárního kalu do kalového zásobníku k aerobní stabilizaci.

Biozóna s integrovanou dosazovací částí, vnitřně segmentovaná do samostatných komor naplněných jemnodutinkovými nosiči biomasy a vybavena jemnobublinným provzdušňovacím systémem. V případě velikosti čistírny pro 620 EO je biozóna umístěna ve dvou nádržích.

Kalový zásobník umožňující aerobní stabilizaci a odvodňování kalu s unikátním systémem airlift pro zajištění recirkulace kalu a kalové vody.

Dmychadla, která jsou uložena uvnitř ovládacího kiosku nebo v provozní budově, dále kontrolní panel pro ovládání dmychadel, systému mamutek a dalších zařízení čistírny, GSM systém pro dálkový monitoring, ultra-zvukové měřící zařízení.

11. Odborné závěry a doporučení z přípravných prací projektu rekonstrukce MVN v obci Dřínov

Zpracovatel: VHS projekt – Ing. Martin Jakoubek
Zlončice 144, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ 74643312

Objednatel: Obec Dřínov
Dřínov 38, 277 45 Úžice

IČO 00236802

Datum zpracování: leden 2013

Z důvodu nadměrného zaplavování obce Dřínov nechalo zastupitelstvo obce vyhotovit odborné stanovisko k opatřením proti zaplavování obce Dřínov výše uvedeným zpracovatelem. V návaznosti na místní šetření, prověření dostupné dokumentace a hydrologických údajů od ČHMÚ bylo obci doporučeno:

„Neměnit koncepci odvádění vyčištěných vod z ČOV, která je navržena v projektové dokumentaci a ověřena v platném stavebním povolení kanalizace a ČOV Dřínov.
Je ale nutné zvážit proveditelnost gravitační stokové sítě bez rizika dramatického navýšení nákladů, tj. zvládnutí bezporuchové pokládky potrubí a odvádění podzemních vod ze stavby i následné zvládnutí drenážního proudění podél dokončené kanalizace. Zásadní je problém výskytu jílovitých materiálů a vysoké expozice hladiny podzemní vody v obci. Navržená ČOV a uvažované relativně malé látkové zatížení dané počtem obyvatel neumožňuje připustit nátok balastních vod na technologickou linku ČOV tak, aby spolehlivě fungovala. Na základě zkušeností z podobných staveb tohoto typu, umístěných v nepříznivých podmínkách, se výše uvedený požadavek na realizaci a dlouhodobou udržitelnost vodotěsného gravitačního systému (revizní šachtice, potrubní úseky) jeví jako velmi obtížně dosažitelný.“

Zdroj: Bakalářská práce, autor Jitka Bocková, červen 2014

Další postup bude v nejbližší době doplněn. 

Praktické info

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
déšť 24 °C 12 °C
déšť, slabý jižní vítr
vítrJ, 4.54m/s
tlak1018hPa
vlhkost57%
srážky3.33mm
nahoru
Obec Dřínov
Obec Dřínov

Zajímavé informace o naší obci